Welkom op de site van Kleinjan’s aardappelhandel B.V.

Voorwaarden

Aankoopvoorwaarden:

1. Bij ontvangst door koper moeten de te leveren goederen consumptie geschikt en van goede kwaliteit zijn, en

vrij van ziek, in- en uitwendig en zichtbare en onzichtbare gebreken.

2. De keuring en tarrering vindt plaats op ons bedrijf of op het door ons aangewezen bedrijf. Bij een hoger

tarrapercentage dan 15% hebben wij het recht de aardappelen te weigeren.

3. Bij afkeuring, weigering en niet of ontijdige levering hebben wij het recht tot nakoming van de

leveringsverplichtingen, dan wel over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst met vordering van

schadevergoeding.

4. Indien ons bekend wordt dat door de financiële positie van de verkoper de nakoming van haar

leveringsverplichtingen onzeker is geworden, hebben wij het recht een zekerheidsstelling te vragen,

zonder welke bij niet tijdig ontvangst wij het recht hebben de afgesloten overeenkomst te annuleren en

schadevergoeding te eisen.

5. De toepasselijkheid van onze voorwaarden prevaleren ten allen tijde boven de voorwaarden van de tegenpartij.

6. Het Nederlands recht is van toepassing op al onze overeenkomsten.

 

Verkoopvoorwaarden:

1. De door ons geleverde goederen blijven ons eigendom, totdat deze zijn betaald en wij ook uit andere hoofde

niets meer van de koper te vorderen hebben. Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over de door ons

geleverde goederen wanneer deze niet meer in vorm en verpakking aanwezig zijn, zoals door ons geleverd.

2. Onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet, niet-tijdig of niet-deugdelijke levering, is beperkt tot

het bedrag dat voor desbetreffende levering is of zou worden gefactureerd. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor

immateriële-, of bedrijfsschade of winstderving.

3. Bij niet tijdige betaling is door koper een rente verschuldigd van 1,5 % per maand vanaf de vervaldatum. Alle

kosten van invordering ook buitengerechtelijke, komen voor rekening van de koper.

4. Indien ons bekend wordt dat de financiële positie van de koper zodanig ongunstig is dat toekomstige

betalingen risico oplevert, hebben wij het recht een zekerheidsstelling in de door ons gewenste vorm en

betaling van openstaande facturen te eisen, alvorens wij tot verdere levering gehouden zijn, wordt deze

vordering niet voldaan dan zij wij gerechtigd de overeenkomst te annuleren en schadevergoeding te eisen.

5. De leveringsverplichtingen komen te vervallen in geval van overmacht zoals bijvoorbeeld misoogst, droogte of

voortdurende regen, ziekte in het gewas, rooiomstandigheden, oorlog, etc.

6. Verrekening met enige andere vordering die de koper heeft of meent te hebben is niet toegestaan, tenzij en in

zover wij een creditnota aan koper hebben verstrekt of wij bij arbitraal of rechterlijk vonnis zijn veroordeeld tot

betaling van een geldsom aan koper.

7. De toepasselijkheid van onze voorwaarden prevaleren te allen tijde boven de voorwaarden van de tegenpartij.

8. Het Nederlands recht is van toepassing op al onze overeenkomsten.